تبلیغات
تحقیق روانشناسی

تحقیق روانشناسی

شنبه 4 شهریور 1396

تحقیق بررسی اختلال وسواس در بین دانشجویان  مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد که در مورد انواع نشانه های وسواسی مطالب کامل و جامعی ارائه شده است و دارای فهرست مطالب و منابع می باشد.
چکیده تحقیق :

هدف ازاجرای تحقیق،بررسی اختلال وسواس دربین دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستراست.

وسواس عبارت است ازیک اندیشه، احساس، فکرو تکانه یا عملی است که معمولا برخلاف مقاومت  فرد آشکار می شود و گرچه او آگاه است که ازدرونش برمی خیزد ولی آنرا بیهوده تلقی می کند.

فرضیه هایی که در این تحقیق بررسی شده اند عبارتند از:

 ۱) بین اضطراب و وسواس رابطه وجود دارد.   ۲) بین جنس و وسواس رابطه وجود دارد.

 ۳) بین سن و وسواس رابطه وجود دارد.           ۴) بین وضیت تاهل ووسواس رابطه وجود دارد.

 ۵) بین رشته تحصیلی و وسواس رابطه وجود دارد.

۶) بین شغل و وسواس رابطه وجود دارد.

طرح تحقیق ازنوع غیرآزمایشی وروش پیمایشی بوده و جامعه آماری دانشگاه آزاد اسلامی شبستر می باشد، که به طورتصادفی انتخاب و مورد مطالعه قرارگرفته اند. ابزارلازم برای گردآوری اطلاعات با استفاده ازپرسش نامه وسواس سنج مادسلی که حاوی ۳۰ گزینه می باشد،که ازچهارزیرمقیاس وارسی، شستشو،کندی /تکرار،و وجدانی / شک و تردیدتشکیل یافته است. و همچنین ازیک پرسش نامه اضطراب که حاوی ۳۰ گزینه می باشد استفاده شده است. هردوپرسش نامه استاندارد شده هستند.گزینه های وسواس شامل ( بله – خیر) وگزینه های اضطراب شامل ( تقریبا هیچوقت، خیلی کم، گاهی اوقات بیشتراوقات،تقریبا همیشه ) تشکیل یافته اند،که هردوپرسش نامه از روایی و اعتبارلازم برخوردارند. برای توصیف و تجزیه و تحلیل متغیرها ازروشهای آماری میانگین و انحراف معیاراستفاده شده است. وچون متغیرها ازنوع فاصله ای و اسمی می باشند، برای بدست آوردن همبستگی بین متغیرهای فاصله ای ازضریب همبستگی          (r پیرسون) و برای بدست آوردن همبستگی بین متغیرهای اسمی ازآزمون تفاوت میانگین               ( t استییودنت)استفاده شده است. با توجه به فرضیه های تحقیق، نتایج حاصل ازیافته های تحقیق حاضرنشان میدهد که:

فرضیه اول ،یعنی رابطه اضطراب و وسواس کلی با مقدار۳۱/۰تائید می شود. همچنین رابطه اضطراب و وارسی بامقدار ۵۰/۰ تائید می شودو رابطه اضطراب با کندی واضطراب با وجدانی  هر کدام بامقادیر۳۳/۰ و ۴۴/۰ تائید می شوند.و فقط بین اضطراب و شستشو رابطه معنی داری بوجود نیامد. در فرضیه دوم یعنی رابطه جنس وسواس درزیرمقیاس کندی با مقدار۱۹/۴ تائید می شود. در فرضیه سوم یعنی رابطه سن وسواس رابطه معنی داری مشاهده نشد. درفرضیه چهارم که عبارت است ازرابطه وضیت تاهل وسواس ،دروسواس کلی و زیرمقیاس وارسی بین دو وضعیت تفاوت وجود  داشت و رابطه معنی داربود و فرض صفررد شد.

   درفرضیه پنجم یعنی رابطه رشته تحصیلی و وسواس رابطه معنی داری وجود نداشت و فرض خلاف رد می شود. در آخرین فرضیه که رابطه شغل وسواس را بررسی می کند درزیرمقیاس وارسی بین شغل کارمند و دانشجو رابطه معنی داربود و فرض صفرردمی شود .

( ۱-۱) مقدمه 

درطبقه بندیهای سنتی روان پزشکی، وسواسهای فکری و عملی تحت عنوان نوروزوسواس فکری- عملی قرار می گیرند. نوروزوسواس فکری- عملی، یا اختلال وسواس فکری-عملی یکی ازانواع اختلالات اضطرابی است. مطالعات همه گیرشناختی اخیرنشان می دهد که این اختلال بیش ازآنچه که پیشترتصورمی شد، شایع است. شیوع مداوم این اختلال دربیش از۳درصد ازجمعیت عمومی گزارش شده است. پدیده نوروز وسواس فکری-عملی آن قدربارزاست که متخصصان آنرا به خوبی توصیف و شناسایی نموده اند.

صفاتی که وسواسی محسوب می شوند، مثل پاکیزگی مفرط ،موشکافی، کمال گرایی، نیازشدید به نظم، انعطاف پذیری و بی تصمیمی، دراشخاص بهنجارهم دیده می شوند،ولی هنگامی که این ویژگیها به صورت مجموعه ای نیرومنددرفردی بروزمی کنند، از اصطلاح ” شخصیت وسواسی ” استفاده میشود.

خصیصه های تعریف کننده اختلال وسواس فکری-عملی.

راهنمای بازنگری شده تشخیصی و آماری اختلالات روانی انجمن روان پزشکی آمریکا ” چاپ چهارم، ۱۹۹۴ ” ویژگیهای زیررا برای اختلال وسواس فکری-عملی برمی شمارد:

۱-ویژگیهای اصلی اختلال عبارتند ازوسواسهای فکری یا عملی بازگشت کننده. فرد برای تشخیص اختلال، باید دارای وسواسهای فکری یا وسواسهای عملی و یا هردو باشد.

۲-وسواسهای فکری ،عبارتند ازافکار،تصاویرذهنی، یا تکانه های بازگشت کننده پایداری که به طور مزاحم وارد هوشیاری می شوند. این پدیده ها غیرارادی اند، بی معنا یا نفرت انگیزبه نظرمی رسندو فرد برای نادیده گرفتن یا توقف آنها تلاش می کند.

۳-وسواسهای عملی، شکلهای تکراری و هدفمند رفتارهستند که براساس موازین خاص و یا به شکل قالبی اجرا می شوند، و با احساس ذهنی اجبارو میل به مقاومت دربرابرآنها هستند. انجام این رفتاربه خودی خود هدف نیست، بلکه هدف اصلی، ایجاد یا جلوگیری ازرویداد یا موقعیت دیگری است. با این حال،فعالیت وسواسی با آنچه که قراراست ایجاد یا مانع وقوعش شود، ارتباطی واقع گرایانه نداشته،یا فوق العاده افراطی است. شخص معمولا به بی معنا بودن رفتارخود واقف است و لذتی ازآن نمی برد،اما این آگاهی موجب رهایی ازتنش نمی شود.

۴-وسواسهای فکری یا عملی، سبب تخریب کارکرد و / یا سبب نگرانی شخص می شود.

۵-وسواسهای فکری یا عملی به علت اختلال دیگری، مثل اسکیزوفرنی، نشانگان عضوی یا اختلال عاطفی اساسی نیستند.

( ۲-۱) بیان مسئله
 • نظرات() 
 • جمعه 3 شهریور 1396

  تحقیق  بررسی رابطه خود پنداره با سلامت روانی بین مدیران مدارس ناحیه یک تبریز  مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد که در مورد نظریه های سلامت روانی مطالب مفیدی توضیح داده شده است و دارای فهرست مطالب و منابع می باشد.
  چکیده

  این تحقیق با عنوان بررسی رابطه خود پنداره با سلامت روانی بین مدیران مدارس ناحیه یک تبریز انجام شد از انجایی که تکیه بر شناخت استعداد های فردی و توانایی ها و همچنین سلامتی روانی برای تبیین مدیران آموزشی ار اهمیت ویژه ای  برخوردار است ، برآن شدیم تا به بررسی رابطه خود پنداره با سلامت روانی بپردازیم۰ جامعه آماری این تحقیق عبارت بودند از ۹۱نفر که از این تعداد ۳۸ نفر مرد و ۵۲نفر مدیر زن، ۶۸نفر از مدیران زن ومرد ناحیه یک آموزش و پرورش تبریز بعنوان نمونه انتخاب گردیدند و ابزار تحقیق عبارت بودند از پرسشنامه خود پنداره بک و پرسشنامه SCL-90-R0

  جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات از روش های آماری توصیفی وآمار استنباطی و ضریب همبستگی گشتاوردی پیرسون و آزمون  T مستقل استفاده گردید ،یافته های تحقیق نشان میدهد که :

  ۱٫ بین خود پنداره و پنج بعد سلامت روانی که در این پژوهش سنجیده شد رابطه معناداری وجود ندارد۰

  ۲٫بین خود پنداره مدیران زن و مدیران مرد تفاوت معنا داری وجود ندارد۰

  ۳٫بین میزان سلامت روانی مدیران زن ومرد تفاوت معنا داری وجود ندارد ۰

  ۱ ـ ۱ ـ مقدمه 

  مفهوم خود[۱]، یک اصل اساسی است که عنوان تحقیقات بسیاری از موضوعات روانشناسی را در بر می گیرد از زمان ویلیام جیمز[۲] خود پنداره جایگاه خاص را در تحقیقات روان شناسی به خود اختصاص داده است ،به طوریکه فروید[۳] ،اریک فروم[۴] ،کارل راجرز تئ[۵]وریهای مهمی را در این رابطه ارائه داده اند . به نظر می رسد که صاحبان مکاتب مختلف د ربحث ساختاری خود به توافق رسیده اند و افراد رقیب در دنیای روان شناسی ،هم تعریف قطعی و ماهیت قابل سنجش خود پنداره را پذیرفته اند و بر نقش خود پنداره بعنوان تعیین کننده رفتارها  صحه گذارده اند۰ چرا که خود پنداره فرد از خویش تا اندازه ای تصور اورا راجع به محیطش تعیین می کند۰

  این دو عامل رفتارهای فرد را طرح ریزی می کند ۰(یوسفی،۱۳۷۳ص۲۹)۰فرد درآغاز زندگی ،تصویری از خود ندارد اما با افزایش سن،هوش، میزان تحصیلات و غیره ابتدا یک تصور قالبی از خود پیدا می کند و با گذشت زمان این تصویر قالبی را کنار  می گذارد و به تصویر واقع بینانه تر دست می یابد ۰در این مرحله است که فرد از ویژ گیهای خاص خود آگاه است و خود را بدان سان که هست می پذیرد و همین ،توانایی تکوین خود پنداره می باشد۰بطور کلی می توان گفت که خود پنداره کلیه جنبه های عاطفی، اجتماعی ، روانی ، اخلاقی و جمعی را تحت الشعاع  قرار می دهد و به عنوان وسیله ای نسبتا ثابت برای مشاهده و درک دنیای خارج مورد استفاده قرار می گیرد۰

  یکی از مهمترین سوالاتی که برای هر انسانی مطرح می شود و او را بر می انگیزد تا با استعاثت از دیدگاههای جهان بینی و اید ئو لوژیکی خود به دنبال پاسخگویی آن باشد این است که من کیستم ؟ سوالاتی که در تمام اعصار و قرون و در تمام سنین از بدو تولد تا لحظه وداع همواره  با آدمی است ۰ شاید بتوان گفت که بر اساس شواهد اثبات شده برای اجداد غار نشین ما نیز این سوال به نوعی مطرح بوده است. نوع روابط حاکم بر آنها و تمسک آنها به یک سری نیروهای ماورایی و زاییده ذهن تعدادی از آنان برای یافتن جایگاه خود در بین سایر موجودات پاسخگویی به این سوال اساسی را نشان
  می دهد۰ (احمدی،۱۳۷۶ص۱۳)

  کارل راجرز برای این نکته تاکید دارد که خود پنداری در شخصیت آدمی نقش دارد۰

  آنچه که ما هستیم و آن گونه که رفتار می کنیم ،همگی از برداشتهای ما ازاین قضایا ناشی می شود که ما چه کسی هستیم و چه ارتباطی با افراد واشیای دیگر داریم۰

   از طرف دیگر در دنیایی که موفقیت در رقابتهای صنعتی ، حکومتی ، و حتی نظامی وابسته به توانمندیهای مدیریتی است، دغدغه سازمانها برای دستیابی به مدیران توسعه یافته و اثربخش ،تلاش برای تنازع بقاست۰ این سازمانها همواره می کوشند تا مدیرانی کار ساز را به خدمت در آورند و از آنها  در ادارهامور ومنابع به سوی اهداف تعیین شده بهره جویند(لارنس-ای ،ترجمه،کدیور ، جوادی،۱۳۷۳ص۲۰).

  داشتن خود پنداره بالا از ویژگیهای مدیران توانمند است چون آن با سلامت روان مرتبط می باشد۰

  مفهوم سلامت روان[۶] یا سلامت روان شناختی[۷] جنبه ای از مفهوم کلی سلامتی جسمی:

  روانی و اجتماعی است که علی رغم تلاش هایی که از سوی پیشگامان سلامت روانی در جهان

   به منظور تامین هر چه بیشتر سلامتی انسانها به عمل آمده است هنوز معیار قاطعی در زمینه تعریف و مصداق کامل سلامتی روان در افراد وجود ندارد (به نقل از ده موردی،۱۳۷۷ص۴۲-۴۳) براساس مباحث نظری که در مورد سلامتی روان در بالا ذکر چنین می توان استنباط نمود که سلامت روان با خود پنداره در ارتباط است زیرا که سلامتی روان را احساس فرد نسبت به خود و دیگران و محیط اطراف تعریف نموده اند و خود پنداره را تصویرفرد از خودش تعریف نموده اند و خود پنداره را تصویر هر فرد از خودش تعریف نموده اند و رفتار فرد را ناشیاز ادراک او نسبت به خودش می دانند ۰

  آگاهی از عوامل کامیابی مدیران موفق از جمله نکات بسیار ضروری است بطوریکه این آگاهی در راستای توسعه و تعالی سازمانها برای مدیران عناصر کلیدی هر سازمان هستند که سلامت روان و آشنایی آنها با  مؤلفه های موفقیت ،حیاتی به شمار می آید ۰ بررسی موضوع خود پند اره و رابطه آن با سلامت روانی مدیرانمقطع ابتدایی به لحاظ اینکه این مقطع ،ضمن فراهم آوردن مقدمات ورود دانش آموزان به مقاطع  بالاتر و تحویل انسانهای فرهیخته و سالم به جامعه ،حائز اهمیت زیادی است ۰تحقیق اهداف این مقطع نیز بهمیزان زیادی در گرو توانایی مدیران در هدایت این مجموعه پویا و پیچیده است۰ در این پژوهش نوع خود پنداری و رابطه آن با سلامت روانی مدیران مقطع ابتدایی مورد بررسی قرار می گیرد۰

  ۱ـ۲ـ بیان مساله
 • نظرات() 
 • جمعه 3 شهریور 1396

  پایان نامه شناخت رفتار درمانی مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد که در مورد شناخت درمانی مطالب جامع و کاملی ارائه شده است و دارای فهرست مطالب و منابع می باشد.
  چکیده

  در شیوه های رفتار درمانی مستقیماً بر رفتار تأکید می شد و به تفکر و استدلال فرد کمتر توجه می شد.

  در آغاز درمانگران به اهمیت شناخت اعتقاد نداشتند و نگرش محرک – پاسخ سفت و سختی را ترجیح می دادند. آنها هر ملاحظه ای در مورد اعتقادات و نگرشها را به عنوان بازگشتی به گونه ای از درونگری غیر علمی می دانستند. اما در پاسخ به شواهدی که نشان می داد عوامل شناختی (یعنی افکار شخص، انتظارات و تفسیر وی از رویدادها) اهمیت تعیین کننده در رفتار شخص دارد، بسیاری از رفتار درمانگران تأکید بر شناخت را هم وارد درمان کردند (بندورا ۱۹۸۶).

  رفتار درمان شناختی اصلاح کلی است برای روشهای درمانی که در آنها از فنون تغییر رفتار استفاده می شود و علاوه بر آن راهکارهای طراحی شده برای تغییر عقاید ناسازگار نیز به آن فنون الحاق شده است. درمانگر به فرد کمک می کند که واکنشهای هیجانی ناراحتی کننده نظیر اضطراب و افسردگی را با یادگرفتن شیوه های موثر تری برای تفسیر و تفکر درباره تجاربش کنترل کند. مثلاً در نظریه شناختی بک در مورد افسردگی، افراد افسرده تمایل دارند رویدادها را از دیدگاهی منفی و خود منتقدانه ارزیابی کنند. آنها شکست را به جای موفقیت انتظار می کشند و در ارزیابی عملکردشان تمایل به بزرگ کردن شکستها و کوچک کردن موفقیتهادارند. رفتار درمانگران شناختی در درمان افسردگی، به مراجعان کمک می کنند که تحریف را در تفکرشان تشخیص دهند و آنها را به واقعیت نزدیک کنند.

  برنامه رفتاری – شناختی برای کمک به کسی که می خواهد به بازار هراسی خود غلبه کند، می تواند شامل آموزش مثبت اندیشی همراه با مواجهه زنده باشد. درمانگر به مراجع یاد می دهد که گفت و گوهای خودشکنانه درونی را با دستورات مثبت به خود جایگزین کند. رفتار درمانگران شناختی اتفاق نظر دارند که تغییر عقاید فرد برای ایجاد تغییری با ثبات در رفتار مهم است. اغلب اعتقاد دارند که شیوه های رفتاری قدرتمند از شیوه های کلامی در تأثیر گذاری بر فرایندهای شناختی اند. برای مثال، برای غلبه بر اضطراب صحبت کردن در کلاس، تفکر مثبت مفید است : «من درس را خوب می دانم و مطمئن هستم که می توانم ایده هایم را به طور موثر بیان کنم »؛ «موضوع جذاب است و بقیه بچه ها از آنچه من می گویم لذت می برند». اما ارائه موفق سخنرانی به یک همکلاسی و دوباره برای گروهی از دوستان نیز احتمالاً از شدت اضطراب کم خواهد کرد. عملکرد موفق احساس مهارت و تسلط ما را افزایش می دهد . در واقع گفته شده است که همه فرایندهای درمانی موثر به فرد احساس تسلط یا خودکارایی می دهند.

  با مشاهده افراد موفق و مسلط، متقاعد شدن به این که می توانیم مشکل را حل کنیم و قضاوت از روی نشانه های درونی که، آرام و مسلط هستیم، در ایجاد احساس خود کارایی دخیل است. اما بیشترین احساس کارایی و عملکرد واقعی و احساس تسلط شخص ناشی می شود. خلاصه اینکه هیچ چیز مثل موفقیت فرد را موفق نمی کند (بندور، ۱۹۹۵).

   

  مقدمه :

  اختلالهای روانی در جوامع انسانی بسیار مشهود و فراوان است. در هر طبقه و صنفی، در هر گروه و جمعی، افراد نامتعادل وجود دارند بنابراین در مورد همه اعم از کارگر، محصل، معلم، پزشک، زارع، استاد دانشگاه و غیر خطر ابتلا به ناراحتی های روانی وجود دارد، به عبارت دیگر هیچ فردی در برابر امراض روانی مصونیت ندارد. پیچیدگی های تمدن و مشکلات همراه با آن، فشارهای روانی ناشی از زندگی اجتماعی، فقر و مشکلات اقتصادی، نابسامانی های خانوادگی، الگوهای ناصحیح تربیتی والدین و نظایر اینها عوامل به وجود آورنده اختلال ها و ناهنجاری روانی هستند (شاملو، ۱۳۶۶، ص۱۷).

  برای برخورد با اختلال های روانی نظریه های متفاوتی وجود دارد، شش دیدگاه نظری که امروزه نفوذ فراوان دارند عبارتند از : (۱) دیدگاه زیست شناختی، که بر نقش فرآیندهای بدنی تأکید می ورزد (۲) دیدگاه روانکاوی که بر نقش اضطراب و تعارض درونی تأکید دارد (۳) دیدگاه یادگیری، که چگونگی تأثیر محیط بر رفتار را بررسی می کند (۴) دیدگاه شناختی که تفکر ناقص و مشکلات حل مسئله را علل رفتار غیر عادی می داند (۵) دیدگاه انسانگرایی – هستی گرایی که بر فردیت آدمی و آزادی او برای تصمیم گیری در مورد خود تأکید دارد و (۶) دیدگاه اجتماعی، که متوجه نقش روابط اجتماعی و تأثیر شرایط اقتصادی و اجتماعی بر رفتار غیر انطباقی است. در پاسخ به اینکه کدامیک از این دیدگاههای نظری درست است ؟ باید گفت نظریه ها، مطالبی ایستا نیستند، همه آنها دارای اهمیت بوده و به طور فعال مورد پژوهش قرار گرفته و به کار براه می شوند، با این حال هر یک از آنها واکنشی به جلو مسلط زمانه ی خود بوده و یا هستند (سارسون و ساراسون، ۱۳۷۷، ترجمه نجاریان و همکاران، ص۱۳۲).

  نظریه پردازان و درمانگران متأخر بر اهمیت فرایندهای شناختی تأکید ورزیده و برای آنها نقش علیت در تبیین رفتار قائل شده اند. مفاهیم مهمی که این رویکردهای شناختی با آن ها سروکار دارند عبارتند از ادراک های فرد از رویدادها، تغییر و اسنادهای فرد از رفتار خود، الگوهای فکری، بیانات شخصی و راهبردهای شناختی، به طور کلی مضمون اصلی نظریه های شناختی رفتار درمانی و تغییر رفتار این است که تفکر افراد، چگونگی احساس و رفتار آنها را تعیین می کند (سیف، ۱۳۷۴، ص۷۱ و ۲۲۱).

  نظریه های رفتاری، عوامل محیطی و نظریه های شناختی، افکار، ادراکات و تغییرهای فرد از موقعیت ها را علل عمده رفتارهای بهنجار و نابهنجار می دانند. در این پژوهش تلفیقی از این دو رویکرد تحت عنوان رفتار درمانی شناختی [۱]، که در برگیرنده آمیزه ی پیچیده ای از فنون شناختی و رفتاری است مورد بررسی قرار می گیرد.

  تفکر و شناخت در احساس، رفتار و به طور کلی در زندگی انسان نقش مهمی دارد. انسان از نظر داشتن عقل، قدرت اندیشیدن و قدرت استنباط نتایج از مقدمات از سایر حیوانات متمایز می گردد (نجاتی ، ۱۳۶۷)

  اخیراً در روانشناسی و روانپزشکی «شناخت[۲]» جایگاه خاصی را در سیب شناسی و درمان اختلالات هیجانی به خود اختصاص داده است. گفته می شود روان شناسی دوباره به نقطه آغازین خود بازگشته است (اتکینسون و اتکینسون و هیلگارد[۳]،۱۳۶۹)، و روان شناختی[۴]شده است.

  تأکید بر عوامر شناختی بارزترین خصوصیت رفتار درمانی در دهه مربوط به سالهای پس از ۱۹۷۰ به شمار می رود (ویلسون و اولیری، ۱۹۸۰، نقل از قاسم زاده، ۱۳۷۰)

  ادراک ما از اشیاء و موقعیتهای دنیای پیرامون یکی از تعیین کننده های اصلی اعمال ماست. بنابراین، افکار[۵] نقش اساسی را در رفتار انسان بازی می کنند (ولپر ۱۹۹۰) . لاز اروس (۱۹۶۴) معتقد است که استرس زایی حوادث به تنهایی موجب اختلال روانی نمی شود، بلکه تغییر و ارزیابی استرس توسط فرد است که نقش اساسی را در ایجاد بیماری بازی می کند (بروین ۱۹۸۹). براون، بی فوکلو و هاریس (۱۹۸۷) نیز به نقش عوامل اجتماعی و شناختی اهمیت خاصی می دهند.

  بیان مسئله : • نظرات() 
 • جمعه 3 شهریور 1396

  تحقیق رابطه هوش عاطفی مدیران با سبک رهبری تحول بخش مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایشمی باشد که در مورد مفهوم هوش عاطفی مطالب مختصری توضیح داده شده است و دارای فهرست مطالب و منابع می باشد.  مقدمه :

  در عصر حاضر سازمان ها به طور فراینده ای با محیط های پویا و در حال تغییر مواجه اند و بنابراین به منظور بقاء و پویایی خود مجبورند که خود را با تغییرات محیطی سازگار سازند در واقع سازمانهایی کارآمد محسوب می شوند که علاوه بر هماهنگی با تحولات جامعه بتوانند مسیر تغییرات و دگرگونی ها را نیز در آینده پیدا کرده قادر باشند که این تغییرات را در جهت ایجاد تحولات مطلوب برای ساختن آینده ای بهتر هدایت کنند . نو آوری و لزوم تطبیق یافتن با شرایط زمان و ضرورتهای روز از مسائلی است که در فقه اسلامی ما نیز ریشه دار است . به ویژه در احادیث دینی ما آمده آنکه دو روزش مانند هم باشد مغبون می باشد کریستوفرایت نیز گفته است که سازمان ها نمی توانند از تغییر بگریزند همانگونه که ذرات آب اقیانوس از موج نمی توانند بگریزند
  ( سادلر ، ۱۳۸۰ ، ص ت مقدمه )

  توجه به هیجان ها و عواطف و کاربرد مناسب آنها در روابط انسانی ، درک هیجان های خود و دیگران و مدیریت مطلوب آنها و نیز ایجاد همدلی با دیگران و استفاده مثبت از هیجان ها در تفکر و شناخت ، موضوعی است که طی دهه گذشته ، با عنوان هوش هیجانی( عاطفی ) مورد توجه قرار گرفته است .

  بررسی ها نشان داده است که گوی رقابت آینده را مدیرانی خواهند ربود که بتوانند به طور اثر بخش و نتیجه بخش با منابع انسانی خود ارتباط بر قرار کنند . در این زمینه هوش عاطفی یکی از مؤلفه هایی است که می تواند در روابط مدیران با اعضای سازمان نقش مهمی ایفاء کند و به گفته گلمن ( ۱۹۹۸ ) شرط حتمی و اجتناب ناپذیر در سازمان به حساب می آید . اخیراً برخی از دانشمندان نیز دریافته اند که هوش عاطفی با اهمیت تر از بهره هوشی برای یک مدیر و رهبر است .

  هیچ دلیری ندارد افرادی که بهره هوشی بالایی دارند حتما موفق ترین ها باشند ، کم نیستند افراد نابغه ای که در دوران تحصیلی شان بالاترین نمرات را به دست آوردند . اما وقتی وارد اجتماع شدند نه در شغلشان ، نه در زندگی خصوصی شان نه در هیچ چیز دیگر موفق نبودند . در مقابل ، کسانی هم هستند که در طول مدرسه هرگز معدل خیلی بالایی نداشتند ، اما به جاهایی رسیدند که خیلی از شاگرد اول ها باید زیر دست آنها کار کنند ؛ این همان برخورداری از هوش عاطفی است .

  بیان مسئله :

  رهبری یک سازمان برای انطباق با تغییرات و به منظور بقاء و رشد در محیطهای جدید ، ویژگیهای خاصی را می طلبد که عموماً مدیران برای پاسخ به آنها با مشکلات بسیاری مواجه می شوند . یکی از مهمترین خصیصه ها که می تواند به رهبران و مدیران در پاسخ به این تغییرات کمک کند ، هوش عاطفی است .

  هوش عاطفی موضوعی است که سعی در تشریح و تفسیر جایگاه هیجانها و احساسات در توانمندیهای انسانی دارد . مدیران بر خوردار از هوش عاطفی ، رهبران موثری هستند که اهداف را با حداکثر بهره وری ، رضایتمندی و تعهد کارکنان محقق می سازند( مختاری پور ۱۳۸۴ )

  هوش منطقی از طریق وراثت و هوش عاطفی از طریق آموزش و یادگیری ایجاد
  می شود .

  دانیل گولمن می گوید :

  « بدون داشتن هوش عاطفی زیاد هم می توان در رهبری موفق شد به شرطی
  که خیلی خوش شانس باشیم و شرایط به نفع باشد . مثلاً بازار در دوران رونق باشد ،
  رقبا ضعیف باشند و بزرگترین رقبا نادان و بی عرضه باشند . » .
  ( شریفیان ثانی ، ۱۳۸۳ ، ۶۵ )

  امروزه اثر سازمانها برای حفظ موقعیت رقابتی خود نیاز به تغییرات سریع دارند . تغییرات سریع مستلزم آن است که سازمانها دارای رهبران و کارکنانی باشند که انطباق پذیر بوده و به صورت مؤثر کار کنند ، به طور مداوم سیستم ها و فرآیند ها را بهبود بخشند و مشتری مدار باشند .

  رهبری تحول بخش از جدیدترین نظریات سبکهای رهبری است . که بسیار مورد توجه قرار گرفته است . مزایای بسیاری برای سبک رهبری تحول بخش شناخته شده است از جمله افزایش رضایت شغلی و افزایش بهره وری سازمان و کاهش استرس بین زیر دستان ( باس ، ۱۹۹۰ )

  در این تحقیق به دنبال یافتن جواب این سئوال هستیم : که آیا بین هوش عاطفی و سبک رهبری تحول بخش رابطه معنا داری وجود دارد ؟

  اهمیت تحقیق • نظرات() 
 • جمعه 3 شهریور 1396

  تحقیق بررسی رابطه ی بین بهداشت روانی و موفقیت زندگی کارمندان ادارات ارومیه مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد که در مورد بهداشت روانی در اسلام مطالب مفیدی توضیح داده شده است و دارای فهرست مطالب و منابع می باشد.  چکیده :

  در این پژوهش رابطه ی بین بهداشت روانی و موفقیت زندگی کارمندان ادارات ارومیه در گروهی از کارمندان بخش دولتی شهرستان ارومیه بررسی شده است. روش: ۱۵۰ نفر از کارکنان بخش‌های مختلف  درگروه های شغلی متفاوت و  دارای حمایت اجتماعی بالا و حمایت اجتماعی پایین به کمک پرسشنامه شاخص عوامل تنش‌زای محیط اداری و بهداشت روانی، طی پرسشنامه مورد بررسی قرار گرفتند.

  یافته‌ها: نتایج نشان دادند که بین بهداشت روانی و موفقیت زندگی کارمندان ادارات ارومیه رابطه معنی‌داری وجود دارد همبستگی بین موفقیت در زندگی و سلامت روان معنی‌دار و مثبت بود. این بررسی همچنین نشان داد که در شرایط پراسترس و فشار روانی افراد اقدام به تصمیم گیری های نادرست .و غیر منطقی می نمایند که سبب ناکامی در زندگی شخصی هم می شود.

  مقدمه[۱] :

  پرداختن به مسایل بهداشت روان امری ضروری و اجتناب ناپذیر است، و با توجه به این که بخش عمـــده ای از وقت انسان در محیط  کار او سپری می شود و شرایط کار مستقیم و غیر مستقیم بر روان فرد تأثیر می گذارد،‌ پرداختن به بهداشــت روان کــار نیز ضرورتی انکارناپذیرتر جلوه می نمایاند.

   

  برخی فشارهای روانی ناشی از محیط کار:‌

  ۱ ـ تقسیم کار پیچیده و تخصصی شدن مشاغل :

  در عصر صنعت و مدرنیسم و زندگی شهری بوروکراسی اداری و  تقسیم کار امری پیچیده و اجتناب ناپذیر است. ‌تخصصی شدن شرایط کار در کنار فواید بسیاری که دارد از حیث روحی و روانی از دو جهت آسیب زا ست.

  الف – تخصصی شدن و تقسیم کار،  انجام کار یکنواخت و تکراری را برای فرد موجب می شود ( فیلم چارلی چاپلین عصر جدید). فرسودگی شغلی و خستگی روان نتیجه چنین فرآیندی است.

   ب – احساس عدم تأثیرگذاری در تولید نهایی سازمان :  این حالات روانی بر اثر کار تخصصی فوق العاده شدید ایجـــاد می شود .[۲]

  فرد یک کار کوچک را به صورت  یکنواخت  انجــام  می دهد ( مثلاً در ساختن یک تلویزیون فقط قسمتی از دستگاه را با پیچ می بندد) و احساس می کند در تولید نهایی نقش چندانی ندارد  (کشاورزان از این حیث مثال خوبی هستند که  در تولید محصول از ابتدا تا انتها خود را شریک و دخیل می دانند در نتیجه احساس تعلق به محصول و کار در آنها خیلی بالا‌ست) .

  در نتیجه این دو وضعیت یعنی کار یکنواخت و احساس عدم مشارکت مؤثر در تولید نهایی ممکن است، خستگی روان حاصل شود به همین دلیل اخیراً ‌ژرژ فریدمن، نظریه کار پاره پاره را پیشنهاد نموده است ، کاری که فرد در یک مؤسسه به چند وظیفه شغلی می پردازد.

  ۲ ـ عدم حقوق مکفی :

  اکثر کارکنان زیرخط فقر زندگی می کنند ، لذا عدم برآوردن نیازهای استاندارد شده مادی از یک سو و احساس بی ارزشی (به دلیل عدم تناسب پاداش با وظیفه انجـام شده ) موجبات استرس های روانی در کار  می شود.

  ۳ ـ دلسردی نقش(عدم علاقه به شغل) :

  می دانیم در جامعه ما  فرصت های شغلی متناسب با عرضه نیروی کار وجود ندارد در نتیجه اگر سه فاکتور علا‌قه،‌استعداد و آینده شغلی را برای انتخاب مثلاً رشته تحصیلی مهم بدانیم معمولاً به دلیل فرصت های شغلی و محدودیت انتخاب شغل افراد از فاکتور علا‌قه و استعداد صرف نظر می کنند و فقط به این می اندیشند که یک شغلی داشته باشند و این موضوع موجبات دلسردی آنان را به شغل فراهــم می سازد، موضوعی که به دلسردی نقش تعبیر می شود.

  ۴ ـ تعارض نقش (چند شغله بودن ) :

  تعارض نقش زمانی است که فرد چندین کار را همزمان انجام می دهد و انجام هر یک در تضــاد با دیگری است.  متأسفانه کارکنان ادارت به دلیل کمبود حقوق مکفی معمولاً به سمت مشاغل دوم و سوم هــدایت شده اند که خود تعارض نقش را برای آنان موجب شده و این پدیده بر فرسودگی و خستگی روانی در محیط شغلی می افزاید.

  ۵ ـ فشار نقش (توقعات متناقض ) :

  فشار نقش زمانی است که کارمند یا مدیر در انجام وظایف شغل با انتظارات متفـــاوت روبرو می  شود ، مثلاً‌ یک مدیر از کارمند انتظاری داشته باشد و همکاران انتظار دیگر ، ارباب رجوع،‌ همسایگان، ‌اقوام، ‌خویشان و دوستان هر یک انتظارات خاصی را از دارنده یک موقعیت شغلی ممکن است داشته باشند.

  این وضعیت فشار برای کارکنان و مدیران فراهم می سازد که خود موجب خستگی روانی و فرسودگی می گردد.

  اما از آنجایی که آسیب هایی در بیرون از محیط کار هم به فرد وارد می آید که تأثیر بسزایی در محیط کار فردی و اجتماعی وی دارد، لذا به عنوان عامل ششم باید فرد این آسیب ها را بشناسد و بتواند آنها را کنترل کند؛  این آسیب ها یا مربوط به محیط خانواده است یا مربوط به سطح اجتماعی که نگرانی هایی را برای فرد ایجاد می کند، مانند نگرانی تأمین آینده فرزندان نگرانی ناشی از تکنولوژی و صنعتی شدن، نگرانی ناشی از سرعت تعلیـم و امنیت اجتماعی ، امنیت فرهنگی و اجتماعی.

  در هر صورت فرد باید از یک طرف بار این  نگرانی ها را بشناسد و از تداخل آن در محیط کار جلوگیری نماید و از طرف دیگر مدیران باید شناخت نسبی از وضع خانوادگی و جایگاه اجتماعی و نگرانی های کارکنان خود داشته باشند.

   


  بیان مسئله[۱] : • نظرات() 
 • جمعه 3 شهریور 1396

  تحقیق اثربخشی درمان بر اساس رویکرد تحلیل رفتار متقابل بر کاهش باورهای غیرمنطقی زنان متأهل  مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد که در مورد باورهای منطقی و غیرمنطقی و ویژگی های آن مطالب جامع و کاملی ارائه شده است و دارای فهرست مطالب و منابع می باشد.
  مقدمه

  عصر حاضر دوران روابط پیچیده انسانی است که در آن تمام پدیده‌های مربوط به کنش‌ها و واکنش‌ها در مسیر فشارزای خاص خود در جریان است. این روابط پرپیچ و خم و در هم آمیخته اگر در روندهای علمی خود قرار نگیرند مشکلات بسیاری بوجود می‌آورند که تنها این مشکلات اثرات مخربی بر خود شخص دارد بلکه اثرات مهلکی بر سازمان‌ها، نهادها، خانواده‌ها، مدارس و موسسات خواهد داشت (جونز و استوارت، ترجمه دادگستر، ۱۳۸۴).

  تحلیل تبادلی نظریه‌ای است مربوط به شخصیت و اقدام اجتماعی، و روشی بالینی در زمینه روان‌درمانی است که مبتنی بر تحلیل همه‌ی تبادل‌های میان دو یا چند شخص بر اساس حالات به طور مشخص تعریف‌شدۀ ‌من در در تعداد محدود می‌باشد (ّرن، ترجمه قراچه‌داغی، ۱۳۷۰). تحلیل رفتار متقابل همچنین نظریه‌ای برای ارتباطات فراهم می‌آورد، که می‌تواند برای تجزیه و تحلیل سازمان‌ها و مدیریت نیز بکار رود (جونز و استوارت، ترجمه دادگستر، ۱۳۸۴).

  پیشگامان تحلیل رفتار متقابل «ضبط شده‌های» مردم را تقسیم‌بندی کرده‌اند. با مشاهده‌ی طرز استفاده‌ها از این ضبط شده‌ها، زبان ساده و جدیدی برای توصیف آنها ابداع کرده‌اند. به نظر این متخصصان، شخصیت ما از سه بخش مجزا تشکیل شده است و این سه بخش کل رفتارهای ما را پوشش می‌دهند. این سه بخش یا سه حالت ایگویی، طبق اصطلاحات تحلیل رفتار متقابل، والد، بالغ کودک هستند (منینگر، ترجمه فیروزبخت، ۱۳۸۳).

  اکثر ما رابطه‌های پرتشویش و ناراحت‌کننده‌ای با دیگران داریم در حالیکه می‌دانیم این روابط می‌تواند بهتر از اینها باشد، چیزی در درون ماست که واقعاً می‌خواهد با مردم و مشکلاتی که ما را آزرده می‌کند، آشتی کند. برای ایجاد روابط مثبت باید نخست به خودمان بپردازیم. عقاید، باورها و تجارب ما مستقیماً با افکاری که در ذهن‌مان داریم، بستگی دارد. در نتیجه برای آنکه روابطمان را بهبود بخشیم ابتدا باید از ویژگی‌ها، عقاید، تفکرات و باورهای خود آگاهی و شناخت پیدا کنیم (سیاسی، ۱۳۷۹).

  هر گاه عقاید فرد، به بایدهای خشک و انعطاف‌ناپذیر تبدیل شوند، بطور قطع وی را به افسردگی شدید، تهدید خود و حالات شدید روان نژندانه دچار خواهند کرد. لذا باورهایی که به آنها اشاره کردیم، تا زمانی که با «اجبار» توأم نباشند به خودی خود بیماری‌زا نیستند و احساس اضطراب و نگرانی هم که در نتیجه داشتن آنها ایجاد می‌شود در واقع احساسات ناکامی و اضطراب، از نوع مثبت آن هستند (کوری، شفیع‌آبادی و حسینی، ۱۳۸۶).

  فرد ایده‌آل و باثبات کسی است که بر حسب شرایط خاص به راحتی از یک حالت خود به حالت دیگر آن جابه جا شود. آدم با ثبات از نظر بالغ، آدمی واقع‌بین، منطقی و مسئول است و از بازی‌هایی که برای انداختن مسئولیت و مشکلات زندگی به دوش دیگری ترتیب یافته‌اند، پرهیز می‌کند. فرد باثبات از نظر والد، فردی دلسوز و با فرهنگ است که سنت‌های با ارزش گذشته را حفظ می‌کند. فرد باثبات از نظر کودک، خودانگیخته، شاد و شوخ‌طبع است (پروچیکا، ترجمه سیدمحمدی، ۱۳۸۶).

  هر کس می‌تواند فنون تحلیل رفتار متقابل را بیاموزد و از آنها استفاده کند. مردم با آموختن این فنون‌، گویی بینش جادویی پیدا می‌کنند. آنها به قلب مشکلات می‌زنند و با یکی دو عبارت ساده مشکلات پیچیده خود را حل می‌کنند (منینگر، ترجمه فیروزبخت، ۱۳۸۳). هدف نهایی تحلیل رفتار متقابل رسیدن به خود مختاری از طرح آگاهی، سلامت فکر و خودانگیختگی می‌باشد (آرین، ۱۳۷۲).

  – بیان مسئله

  نظام باورها، نقش اساسی در احساس و رفتار آدمی دارند. باورهای منطقی، منجر به رضایت از زندگی و سلامت روان می‌شوند. باورهای غیرمنطقی اختلال روان و نارضایتی از زندگی را در پی دارند. نظریه عقلایی، هیجانی، افسردگی را ناشی از نظام باورهای غیرمنطقی افراد می‌دارد و از اصطلاح باورهای غیرمنطقی به عنوان شیوه انتخابی برای مقابله با افسردگی یاد می‌کند (بک، ۱۹۷۶، ترجمه قراچه‌داغی، ۱۳۶۹).

  انسان موجودی است عقلانی و در عین حال غیرعقلانی. تفکر غیرمنطقی انسان از یادگیری‌های غیر منطقی اولیه‌اش ریشه می‌گیرد، زیرا از لحاظ بیولوژیکی آمادگی پذیرش آن را دارد و این طرز تفکر به طور خاص از پدر و مادر، مربیان و جامعه به او منتقل می‌شود. اضطراب و اختلالات عاطفی انسان نیز ناشی از این طرز تفکر یا باورهای غیرمنطقی است. بنابراین تا هنگامی که تفکرات غیرمنطقی وجود دارد، هیجانات شدید و رفتارهای غیرمنطقی نیز وجود خواهد داشت ورهایی از اضطراب و اختلالات، مستلزم آگاهی انسان از خصوصیات فکری یا باورهای غیرمنطقی و منطقی است (شفیع‌آبادی، ۱۳۸۰).

  الیس معتقد است که توسل به باورهای غیرمنطقی به اضطراب و ناراحتی روانی منجر می‌شود. وقتی‌که فرد به چنین عقایدی متوسل می‌شود، در نگرش و برداشت‌های خوش شدیداً بر اجبار، الزام و وظیفه تاکید دارد و خود را بی‌نهایت به واقع امر خاص مقید و پایبند می‌کند. بنابراین اگر فرد خود را از این قیدها برهاند، به احتمال قوی در جهت سلامت و رشد شخصیت حرکت خواهد کرد (شفیع‌آبادی، ۱۳۷۵).

  طبق نظر الیس علت اصلی ناراحتی‌های احساسی، ناشی از طرز تفسیری است که از جهان داریم. نقطه‌نظرهای غیرمنطقی، منجر به افکار منفی و اتوماتیک علیه خود می‌شوند. و در نتیجه روی رفتار اثر نامطلوب گذاشته، توانایی ما را در کنار آمدن با مسئله دشوار می‌سازد (بنسون و استوارت[۱]، ترجمه قراچه‌داغی، ۱۳۷۶).

  اگر فردی دیدگاه‌های بسیار انعطاف‌پذیر و کمال‌گرایانه نسبت به دنیا داشته باشد و با موقعیتی مواجه شود که با دیدگاه او متضاد باشد؛ احتمالاً در مقابله با فشارزاها به راهبردهای ناسازگاری مثل اجتناب و انکار متوسل خواهد شد. علاوه بر این فرد ممکن است راهبردهای جبرانی را به کار گیرد که غیرمنطقی و غیرواقع‌گرایانه بوده و تلاش او در مقابله با عامل فشارزا به شکست بیانجامد (گودرزی، ۱۳۸۴).

  همچنین فردی که تابع افکار غیرمنطقی و غیرعقلایی باشند، با عواقب غیرمنطقی و غیرتصادفی مواجه خواهد شد. در چنین حالتی فرد دچار احساس اضطراب، نگرانی، افسردگی و یا دیگر انواع احساسات منفی خواهد شد (شفیع‌آبادی، ۱۳۸۰).

  در رویکرد تحلیل رفتار متقابل چهار موضوع زندگی را مطرح کرده است که بر تفکر منطقی و احساس‌ها، اعمال و روابط او با دیگران موثر است. این چهار موضوع عبارتند از «من خوبم- تو خوبی»، «من خوبم- تو خوب نیستی»، «من خوب نیستم- تو خوبی»، «من خوب نیستم- تو خوب نیستی» این چهار وضعیت یک سری باورهای غیرمنطقی برای فرد ایجاد می‌کند. زمانی که یک فرد موضوع اصلی زندگی خود را انتخاب می‌کند مایل است دنیا را عمداً از دیدی نگاه کند که موضعی حفظ شود. در جهان واقعی اغلب مردم در یک موضوع تثبیت نمی‌شوند. موضع‌های غیرخوب را می‌توان به عنوان توهم و تفکرات ناسالم تلقی نمود. کمک به افراد برای تجدید اتخاذ موضع زندگی سالم یکی از اهداف اصلی تجزیه و تحلیل مبادلات است (وولز و براون، هیوج، ترجمه عظیمی، ۱۳۸۴).

  با توجه به مطالب بالا و بررسی سایر پژوهش‌هایی که در مورد باورهای غیرمنطقی صورت گرفته است. پژوهشگر را بر این سوال متوجه کرده که درمان براساس رویکرد تحلیل رفتار متقابل تا چه اندازه می‌تواند باورهای غیرمنطقی را تغییر دهد.

  – اهمیت و ضرورت تحقیق • نظرات() 
 • جمعه 3 شهریور 1396

  مقاله بررسی اختلالات رفتاری در کودکان   مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد که در مورد اختلالات رفتاری در کودکان و همچنین شب ادراری مطالب مختصری ذکر شده است و دارای فهرست مطالب می باشد.  مقدمه

  دانش آموز و کودکی که دچار مشکل رفتاری است، چه مشخصاتی دارد؟ اساساً  مشکل رفتاری چیست و چه گستره ای دارد؟ آیا به محض مشاهده هر مشکل یا اختلالی در دانش آموز، اجازه داریم عنوان مشکل یا اختلال رفتاری بر آن بگذاریم؟

  بسیاری از دانش آموزان و کودکان با مشکلات رفتاری خفیفی روبه رو هستند که عدم شناخت و درمان به موقع آنها از سوی پدران، مادران، معلمان و مربیان، باعث تشدید و گسترش آنها می شود. در این مقاله درصددیم نمایه ای از مشکلات رفتاری متعددی را که ممکن است کودکان و نوجوانان با آنها مواجه شوند، به صورت فهرست ارائه دهیم. شناخت هر یک از این مشکلات، به مطالعه و کسب اطلاعاتی علمی و دقیق نیاز دارد و درمان هر ناهنجاری رفتاری نیز، به طور یقین و بدون مراجعه به مراکز رفتار درمانی و انجام مشاوره‌های کلینیکی امکانپذیر نیست. هر چند ممکن است که در بعضی موارد، صرفاً شناخت مشکل، به تغییر رفتار در والدین و مربیان منجر شود و همین تغییر رفتار، باعث کاهش یا از میان رفتن مشکل رفتاری در کودکان و نوجوانان شود.

  گستره پراکندگی اختلالات رفتاری کودکان و نوجوانان در هفت گروه طبقه بندی شده اند که ممکن است، بسته به موقعیت سنی، خانوادگی،  اجتماعی، جغرافیایی و موقعیت های دیگر، در کودکان و نوجوانان متفاوت، شدت و ضعف داشته باشند. بار دیگر، یادآوری این نکته ضروری است که همه اختلالات رفتاری که در این فهرست آمده اند، از درجه و اهمیت یکسانی برخوردار نیستند و ممکن است هر کودک و نوجوانی، در گذر از دوران کودکی و نوجوانی یکی از این اختلالات را از خود بروز داده باشد. در واقع، وقتی رفتارشناسان می گویند، بیش از ۷۰ درصد کودکان دچار مشکلات رفتاری هستند، منظور آنها اختلالات رفتاریبزرگ و کوچکی است که در این فهرست از آنها نام برده شده است.

  گفتنی است، توجه به سن کودک و دانش آموزی که در حال مطالعه روی رفتار او هستیم و مراجعه به افراد متخصص یا کلینیک های مشاوره و روانشناسی در هر مورد خاص و نیز مشاوره و گفت وگوی اولیه با افراد صاحب نظر در مدرسه، همچون: مدیر، معاون، مشاور و مربی الزامی است.


  جویدن ناخن

  این واکنش درهمه ی گروه‌های سنی دیده می شود ولی بیشتر در سنین کودکی و اوائل بلوغ اتفاق می افتد . بسیاری از کودکان فقط مواقعی که درفشار روحی قرار می گیرند (مانند عصبانیت ، زمان امتحان یا هنگام مشاهده فیلمهای مهیج ) ناخن خود را می جوند ولی بعضی ها هم بدون دلیل خاصی مرتباً به این کار اقدام می کنند.

  ناخن جویدن عکس العملی است که اغلب اوقات با انگشت مکیدن کاملاً تفاوت دارد ؛ زیرا برخلاف انگشت مکیدن یک عادت نیست ، بلکه وسیله ای است که کودک برای پایین آوردن فشاردرونی خود به کار می برد. گاهی هم واکنشی است در مقابل خصومتی که ازجانب افراد محبوبی مانند مادر در طفل برانگیخته شده است.

  به رغم اختلاف نظر درعلت بروز این اختلال ، غالب محققان برآنند که درمانهایی از قبیل تلخ کردن و بستن ناخن ، یا تمسخر و تهدید شخص ، چندان مفید نیستند بلکه درمان باید شامل درک مشکلات و کمک به شخصی باشد که ناخن خود را می جود تا بتواند سازش شخصیتی کافی و راه های مناسب تری برای خالی کردن فشار روحی خود پیدا کند.

  مکیدن شست • نظرات() 
 • جمعه 3 شهریور 1396

  تحقیق تاثیر تشویق در یادگیری  مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد که در مورد چگونگی ترغیب کودکان برای یادگیری مطالب کاملی ذکر شده است و دارای فهرست مطالب و منابع می باشد.
  مقدمه :

  شاید برای عده ای تصور اینکه بتوان در مدرسه ای از تشویق استفاده کرد کمی دشواراست اما واقعیت این است که می توان در سنگر مدارس شاهد حضور با شکوه معلمان وشاگردانی بود که با سرمایه از محبت وچهره های متبسم ومصصم در تلاش هستند که در کارهای خود موفق بوده اند. پس باید رنگ مدرسه ای یادآور زیبائیها ونیکوئیها باشد. چرا که هم انسانها بالاخص نوجوانان محبت پذیر می باشند. ولذا نیاز به محبت از اساسی ترین نیازهای هر انسان می باشد. تشویق نیروها واستعدادهای دانش آموزان را به کار می اندازد واستقامت آنها را در کارها زیاد می کند وموجبات سرعت در کارهای بدنی را فراهم می کند ودر کارهای فکری موجب سعی وکوشش بیشتری  می گردد[۱]. تشویق وتقویت رفتار مثبت کودکان سبب شکل گیری عادات مطلوب در آنان می شود. به عبارت دیگر از آنجا که از طریق رفتارهای تشویق آمیز کلامی وغیر کلامی مادی وعنوی فردی وگروهی مستقیم وغیر مستقیم مربی بیش از هر چیز به یک نیاز هم نوجوانان یعنی نیاز به محبت متعلق وتوجه پاسخ داده می شود.

  ما شاهد بیشترین مؤثرترین وپایدارترین اثر در رفتار آنان هستیم در حالی که وقتی دانش آموزی را تنبیه می کنیمن نه تنها به هیچ یک از نیازهای خطری واساسی او پاسخ نمی دهیم بلکه تعادل حیاتی اش را برهم زده او را با تجربه ناخوش آیندی که همواره ازآن گریز دارد مواجه می کنیم ولو اینکه بطور موقت رفتار مطلوب آن را کنترل کرده باشیم[۲].

  رسول خدا پایه رفتار با کودکان و نوجوانان را بر محبت استوار کرده وسفارش می کند که آنان را گرامی بداریم وبا جایزه ای که امکان وفایش هست انان را تشویق نمائیم.[۳]

  استفاده ازروش تشویق ومحبت یکی از روشهای تربیتی بسیار مؤثر ونشانه صدر ونقش مطمئنه داشتن فرد است. خدای تعالی رمز پیروزی پیامبر اکرم (ص) رادر همین شرح صدور محبت ورزی پیامبر به امت خود می داند : به موجب لطف ورحمت الهی برایشان اموزشی نجواه وبا انان مشورت کن ( وبه آنان شخصیت بده )[۴]

  کودکاگر از لحاظ درسی واخلاقی در سطح غیر قابل قبولی باشد باید نقطه مثبتی در وضع رفتار وظاهر او یافت وازآن بعنوان جای پای برای تشویق وی استفاده کرده مثلا ممکن است دستهایش لطیف واز آن بعنوان جای پای برای تشویق وی استفاده کرده مثلا ممکن است دستهایش لطیف ویا موی سرش اصلاح شده ومرتب باشد همچنین ممکن است به تمیزی کفشهایش اهمیت بده ویا دفتر وکتاب خودرا خوب نگه داری کند. به هر حال باید از همان نقطه مثبت و روزنه کوچک نوری به زندگی تحصیلی کودک تابیده شخصیت قابل قبولی از او ساخت وزندگی جدیدی را برایش پی ریزی کرد. سرگرمیها وعلائق کودک نیز نباید از نظر معلم دور نماید[۵].

  مقداری توجه وتحسین برای هر کسی مفید است چون انسان نیاز به تایید واحترام دیگران دارد ومی خواهد در هر کاری که فعالیت می کند دیگران کوشش او را قدر بدانند و برایش ارزش قائل شوند. منتها برای سرآمد شدن یا برجسته شدن ودریافت تحسین باید کوشش بیش از حد متعارف داشته والبته به موازات کوشش آمادگی واستعداد آن فعالیت ویژه هم باید در انسان باشد[۶].

  کودک باید عمل خوب را بر پایه عمل به وظیفه شخصی واجتماعی وبدون توقع داشتن پاداش انجام دهد ولی والدین به این عنوان که او فردی وظیفه شناس است او را تشویق کنند. تشویق بهتر است صورت مالی پیدا نکند بلکه اولا کودک باید خواندن نماز را مانند دیگران وظیفه خود بداند و ثانیا تشویق ما از او بهعنوان ابزار رضایت از انجام وظیفه اش باشد. یعنی نشان دهیم که از عملش خشنودیم وبعد در بستن بالاتر به او بفهمانیم که خدا هم ازاین عمل او راضی است.

  تشویق باید واحد ضوابط وحدود باشد یعنی اینکه نباید فرد برای عمل تشویق شود.

  بلکه شایسته است که رفتارهای خاص وبرجسته او مورد ستایش قرار گیرد. اما به جهت گستردگی موضوع فوق دراین پایان نامه فقط به موضوع تشویق می پردازیم که البته از اهمیت خاصی ( ویژه ای ) نسبت به تنبیه در مواردی نیاز است ولی باید باشد که شاعر عالی مقام سعدی می فرماید :

  جمعه به مکتب آورد طفل گریز پای را

  درس معلم اربود زمزمه محبتی

  بیان مسئله :

  با توجه به مسائلی که گذشت می خواهیم بدانیم که چه نوع تشویق اثر مثبت داد و چه نوع آن اثر منفی وآیا تشویق تنها راه موفقیت یک دانش آموزاست ؟ تشویق باید چگونه باشد آیا به نوع واندازه کاری که انجام داده می شود بستگی دارد ؟ آیا واقعا تشویق بیش از روشهای دیگر مانند تنبیه بر پیشرفت تحصیلی دانش اموزان تاثیر دارد؟ تشویق در منزل واز طرف والدین موثرتر است یا از طرف اولیاء مدرسه ؟ آیا از طریق تشویق می توان از نروی یک فرد حداکثر فایده را برد و تمام خواسته خود را بدست آنها (دانش آموازان) برآورده ساخت ؟ و آیا تشویق فردی موثرتر یا تشویق گروهی ؟

  اسکینر روانشناس رفتارگرا چنین عقدیده دارد که تنبیه شدید کودکان ونوجوانان در قبال انجام رفتار نا مطلوب ممکن است موقتا به حذف آن رفتار در کودک بینجامد ولی در بیشتر مواقع به بروز رفتارهای جبرانی انتقام جویانه وضد اجتماعی می گردد ویا مشکلات هیجانی دیگری را به بار می آورد تنبیه هایی که معلمان بر کودکان روا می دارند از یک طرف مشکلات عاطفی و اختلافات رفتاری را موجب می گردد واز طرف دیگر رابطه معلم شاگرد آشفتگی ایجاد کرده وامکان بازسازی وترمیم آن را مشکل ودر مواقعی دور از دسترس می سازد. در چنین شرایطی کودک تصور منفی را که از معلم تنبیه گر دارد ممکن است به معلمان دیگر محیط آموزش وحتی فضای فیزیکی مدرسه …. دهد. معلمان پرخاشگر وهیجانی که از عهده کنترل رفتار خودشان بر نمی آیند با تنبیه های شدید ومکرر آثار سوء در سازگاری شاگردان خود خواهند گذاشت ومقاومت آنها را در یادگیری دروس برخواهند انگیخت[۷].

  هدفهای تحقیق • نظرات() 
 • جمعه 3 شهریور 1396

  مقاله روان‌ شناسی خواب   مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد که در مورد اختلالات خواب مطالبی ذکر شده است و دارای فهرست مطالب و منابع می باشد.
  مقدمه

  روان‌شناسی خواب، شاخه ای از علم روان‌شناسی است که به بررسی تغییرات بدن انسان در سطوح مختلفعمق خواب می‌پردازد. در این شاخه از روان‌شناسی اختلالات خواب از جمله: ۱٫ خوابگردی  ۲٫ فلج خواب   ۳٫هراس‌ شبانه   ۴٫ پرخوابی  و ۵٫  کم‌خوابی  مورد بررسی قرار می‌گیرد. در این رشته، محتوا و معنای احتمالی رویاها تجزیه مى‌شود. زیگموند فروید بنیانگذار رشتهٔ روان‌شناسی خواب بود.

  خواب :

  خواب کاهش ناگهانی جریان خون در زمان استراحت است به طوری که فعالیت بدن و ذهن کم شود و توهم‌های بینایی جایگزین تصاویر واضح واقعی بشوند. در بین پستانداران، پرندگان، ماهیان و دیگر جانوران مراحل خواب و بیداری وجود دارد. خواب برای سلامت و بهزیستی بدنی و روانی انسان‌ها و جانوران اهمیت دارد.

  عمق خواب :

  عمق خواب میزان خواب آلودگی است که آن را می‌توان با ثبت الکتروآنسفالوگرام، حرکت های چشم، فشارخون و ضربان‌های قلب سنجید. از شروع خواب تا عمیق ترین مرحلهٔ آن بین سه تا پنج مرحله فاصله است.رویا در مراحل خواب سطحی اتفاق می افتد. معمولاً به هنگام خواب رفتن، نظام منطقی افکار به هم می ریزد، تصاویر بینایی از ذهن می گذرد. به دنبال این مرحله، عبوری سریع به خواب عمیق دیده می شود که به عمیق ترین سطح خواب در تمام طول شب می رسد. این خواب، بین بیست تا سی دقیقه به طول می‌انجامد. آن‌گاه خواب به تدریج سبک می‌شود، هفتاد دقیقه پس از به خواب رفتن، خواب به سطحی‌ترین حالت خود می رسد. در طول این مرحله خواب سبک، نخستین مرحله رویای شبانه شروع می‌شود و بین پنج تا ده دقیقه به‌طول می‌انجامد. به دنبال‌ این مرحله، یک مرحله خواب عمیق‌تر آغاز می شود که سومین ساعات خواب را به دورهٔ دوم طولانی‌تر رویا و خواب سطحی‌تر متصل می کند.دوره سوم رویا، در پنجمین یا ششمین ساعت خواب اتفاق می‌افتد و بیست تا سی دقیقه به طول می‌انجامد. در هفتمین ساعت خواب دوره دیگری‌ از خواب سبک و رویا موجود است که حدود یک ساعت طول می‌کشد.

  ثبت حرکات کرهٔ چشم، نشان دهندهٔ فعالیت رویا است. چشم‌ها در طول خواب، معمولاً حرکات آهسته ای دارند. کرهٔ چشم در این حرکات به بالا و داخل چرخش دارد، گاهی ناگهان، مجموعه‌ای از حرکات سریع چشم در محور افقی یا بالا و پایین ملاحظه می‌شود که ممکن است بیست دقیقه یا بیشتر، به طول انجامد. این مرحله هم‌زمان با‌‌ رویا است زیرا هم‌زمان با حرکات سریع چشم، فعال شدن هیپوفیز نیز دیده می شود.

  خواب طبیعی به چهار مرحله تقسیم می‌شود که خواب‌شناسان، هر یک را با تغییرات خاص الکتروآنسفالوگرام مشخص می کنند. ویژگی الکتروآنسفالوگرام در حالت بیداری، وجود امواج آلفا به تعداد ۸ تا ۱۲ موج در ثانیه و فعالیت با توانش پایین و بسامدهای متغیر است. با شروع خواب آلودگی امواج آلفا ناپدید می شوند. مشخصهٔ مرحلهٔ اول که سبک‌‌ترین مرحلهٔ خواب است فعالیت با توانش پایین و ناهم‌زمانی می‌باشد که به‌ندرت با فعالیت منظم ۶ موج در ثانیه و با‌ ولتاژ پایین همراه می‌شود. مرحلهٔ دوم که چند دقیقه پس از مرحله اول آغاز می‌شود و ویژگی آن تکرار فراوان نقش‌های دوکی موج در ثانیه است که دوک‌های خواب نام دارند. دیگر ویژگی مرحله دوم، امواج سوزنی پرتوان و مجموعه های ترکیبی است که به فاصله چند دقیقه دیگر امواج دلتا با توانش بالا با برگشت ۵/۰ تا ۲ موج در ثانیه ظاهر می شود که مشخصه مرحلهٔ سوم است. مرحلهٔ چهارم، هنگامی است که امواج دلتا، قسمت بیش‌‌تری از نوار را پر می‌کند.

  خواب، نوسان خاصی را سیر می کند که شامل چهار یا پنج دوره است و هر یک با ظهور مراحل دوم، سوم و چهارم خواب که به مرحله ای شبیه مرحله اول باز می گردد، مشخص می شود. این دوره ها با فعالیت رویا همراه است و ویژگی آن حرکات سریع چشم است. خواب با حرکات سریع چشم، خواب ناراست یا خواب متناقض نما نامیده می‌شود که باالکتروآنسفالوگرام کم ولتاژ و ناهم‌زمان همراه است. در این مرحله حرکات چشم ها سریع است، تونوس ماهیچه ها از بین می رود، و تعداد ضربان قلب و تنفس افزایش می یابد و بی نظم می شود، فشار خون افزایش می یابد، آلت تناسلی دچار شق شدگی می‌شود، بر گردش خون مهبل افزوده می‌شود و ترشح هورمون رشد بدون تغییر باقی می ماند.

  فعالیت رویا در این مرحله با خواب های مختلف مشخص می شود. به طور معمول در جریان خواب شبانه، چهار یا پنج مرحله رویا وجود دارد که جمع زمانی آن ها یک ساعت و نیم می شود که اندکی بیش از ۲۰ درصد تمامی زمان خواب است. نخستین مرحلهٔ رویا تقریباً ۹۰ تا ۱۰۰ دقیقه پس از شروع خواب روی می دهد و این امر هر ۹۰ دقیقه یک بار در طول خواب تکرار می‌شود. خواب هم‌زمان را می توان، بر مبنای عمق به چهار مرحله از خفیف ترین تا عمیق ترین طبقه بندی کرد.

  خواب بدون حرکات سریع چشم را خواب اصیل می گویند که دارای امواج آهسته است، دوک های خواب و مجموعه‌های ترکیبی با الکتروآنسفالوگرافی شناخته می شوند. در این نوع خواب، چشم ها حرکات سریع ندارند، تونوس ماهیچه کاهش یافته، تعداد ضربان قلب و تنفس ثابت و عادی است، فشار خون کاهش یافته و آلت تناسلی دچار شل‌شدگی می شود، گردش خون مهبل کاهش و میزان ترشح هورمون رشد افزایش می یابد، رویاها کم، مبهم و مقطع است و قابل یادآوری نیستند.

  اختلالات خواب   :  • نظرات() 
 • چهارشنبه 25 مرداد 1396

  مقاله کمرویی و گوشه گیری کودکان مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد که در مورد کمرویی در کودکان مطالب مفید و مختصری توضیح داده شده است و دارای فهرست مطالب و منابع می باشد.
  مقدمه :

  نوجوانی دوره ای است که در آن دانش آموز بیش از هر زمان دیگر نیاز به راهنمایی و مشاوره دارد. نوجوان ضمن مشورت با اولیا و مربیان، دست کم باید بداند که چگونه خود را بهتر بشناسد و از برخوردهای زیان بخش در محیط خانه و مدرسه پرهیز کند.

  ” چهار راه نوجوانی”، روایتگر تجربه های اولیا و مربیان است که به ندرت فرصت می یابند فنونی را که طی سال ها در خویش درونی ساخته اند، بررسی کرده، به روشنی در باره آن سخن بگویند.

  “چهار راه نوجوان” با توجه به تجربیات معلمان و مشکلاتی که اولیا با آن مواجه بوده اند، نوشته شده است.

  بدیهی است که خلاقیت و ابتکار فردی معلمان و اولیای خانه، با توجه به تفاوت های فردی کودکان و نوجوانان، نقش سازنده ای در امر مشاوره خواهد داشت.


  چکیده :

  در هر جامعه درصد قابل توجهی از کودکان، نوجوانان و بزرگسالان بدون آن که تمایلی داشته باشند، ناخواسته خودشان را در حصاری از کمرویی محبوس و زندانی می کنند و شخصیت واقعی و قابلیت های ارزشمند ایشان در پس توده ای از ابرهای تیره ی کمرویی، ناشناخته می ماند.چه بسیار دانش آموزان و دانشجویان هوشمند و خلاقی که در مدارس و دانشگاه ها فقط به دلیل کمرویی و معلولیت اجتماعی، همواره از نظر پیشرفت تحصیلی و قدرت خلاقیت و نوآوری نمره ی کمتری از همسالان عادی خود عایدشان می شود؛ چرا که کمرویی یک مانع جدی برای رشد قابلیت ها و خلاقیت های فردی است.پدیده ی کمرویی در بین بزرگسالان و افراد مسن بسیار پیچیده تر است و چنین پیچیدگی روانی ممکن است در اغلب موارد، نیازهای درونی، تمایلات، انگیزه ها، قابلیت ها، فرصت ها، هدف ها و برنامه های شغلی، حرفه ای و اجتماعی ایشان را به طور جدی متأثر و دگرگون کند.پرداختن به پدیده ی کمرویی و بررسی مبانی روان شناختی آن از این رو حائز اهمیت است که تقریباً همه ی ما به گونه ای تجاربی از کمرویی را در موقعیت های مختلف داشته ایم.


  تعریف کمرویی • نظرات() 
 • سه شنبه 24 مرداد 1396

  مقاله نقش ورزش در یادگیری    مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد که در مورد تاثیر ورزش بر حافظه مطلب مختصری را ذکر کرده است و دارای فهرست مطالب و منابع می باشد.  مقدمه

   بازی فعالیتی غیر جدی و تفریح و فرار از تنهایی است که کودک یا حتی نوجوان از خود نشان می دهد بازی مختص یک دوره از زندگی نمی باشد بازی برای سنین مختلف فرد ممکن است معنی و مفهوم و ارزش و اهمیت خاص  مهمی داشته باشد . با توجه به معنی و مفهوم آلپورت یعنی فرد سالم کسی است که بتواند فعالانه کارکند ، بازی کند و دوست بدارد . آیا این فعالیت ها در هر شرایطی به وجود می آید با بررسی چند مورد از شرایط بازی به این پرسش پاسخ خواهیم داد .

  طبیعت بازی

  طبیعت بازی شامل مکان  اشیاء غیر جانداری است که کودکان خود را با آنها مشغول می کنند در حیوانات به جزء انسان ها بازی به معنی حرکت شدید جسمی مانند این سود آن سود و بدن به دنبال هم دویدن و درگیر شدن با یکدیگر است . در حیوانات به ندرت پیش می آید که خود را با اشیاء غیر جاندار مشغول کنند اما در انسان ها بر عکس بازی به صورت استفاده از اشیاء فیزیکی انجام می شود و کودک و نوجوان با رشد جسمی و فکری خود از این اشیاء به طور نمادین و الگو استفاده می کنند و سعی می کنند مانند آنها عمل کنند به چیزهایی از خود به آنها یاد بدهند مانند پیروی کردن از عروسک ها و روبات هایی که مطابق انسان حرف می زنند و حرکت می کنند و کارهایی انجام می دهند . از نظر اجتماعی در کودکی بازی به صورت انفرادی ، در سه سالگی به بازی موازی یعنی بچه ها در کنار هم به تقلید از یکدیگر به بازی می پردازند ( مانند ( محیط مهد کودک ) سپس در چهار و پنج ستلگی به بازی واقعاً اجتماعی  می انجامد .

  طبقه بندی های بازی

  کوشش های بسیاری به عمل آمده تا بازی کودکان را بر حسب مضمون و محتوای آن طبقه بندی کنند اما یکی از راه های شناخت آنها به ۴ مقوله ی اصلی می باشد یعنی کارکردی ، تخیلی ، پذیرا و سازنده .

  بازی کارکردی به معنی مهارتی که معمولاً  تا حدی خام و ناپرورده است مانند پاکوفتن یا کف زدن یا خندیدن می باشد . بازی تخیلی معمولاً در دومین سال زندگی آغاز می شود و مستلزم خیال پردازی و رفتار خیالی است که کودکان به خود یا اشیاعی که با آنها بازی می کنند نقش ویژه ای می دهند مثلاً با یک عروسک به عنوان یک کودک واقعی رفتار می کنند کمی پس از آن بازی پذارا که در این دوره به گوش کردن به داستان ها یا کارتون ها رغبت نشان می دهند در پایان سال دوم زندگی بازی سازنده آغاز می شود که کودک در این دوره به چیدن مکعبات و خانه سازی  مانند این ها مشغول می شوندو یا به نقاشی و بازی با گل ، آب و شن و ماسه و عوامل طبیعی دیگر کشش پیدا می کنند به این ۴ مقوله ، مقوله ی پنجمی می توان افزود که به آن بازی همراه با مقررات است که در محیط کودکستان بیشتر رخ می دهد .

  بازی و یادگیری • نظرات() 
 • سه شنبه 24 مرداد 1396

  پایان نامه مکانیسم های دفاعی- روانی مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد که در مورد عملکرد مکانیسم دفاعی مطالبی توضیح داده شده است و دارای فهرست مطالب و منابع می باشد.
  چکیده

  زیگموند فروید در ۱۹۰۹ طی یک سلسله سخنرانی در دانشگاه کلارک که به دعوت روان شناسی به نام جی. استانلی هال انجام شد، روان شناسی روانکاوانه را به ایالات متحده معرفی کرده بنابراین در ایالات متحده نخستین بار روان شناسها بودند که نظریات ووید را در مجامع علمی به رسمیت شناختند. امروزه تأثیر و نفوذ فروید چنان فراگیر شده است که برخی جز آشنایی مختصری با روانکاوی هیچ چیز دیگری از روان شناسی نمی دانند.

  اگر بخواهیم در کنار رفتار گرایی و روان شناسی هیئت نگر به یکی از نظریه های مهمتر فروید اشاره کنیم، تفسیر او از ناخودآگاه مناسبتر است. مبنای نظریه فروید درباره ناخودآگاه این مفهوم است که خواسته های نامقبول (ممنوع شده یا مجازات شده) دوران کودکی از حوزه آگاهی رانده به بخشی از ناخودآگاه تبدیل می شوند و در آنجا همچنان تأثیر خود را اعمال می کنند. ناخودآگاه به راههای مختلفی از جمله رویا، لغزش زبان، و حرکات ادایی[۱] فشار می آورد تا محملی برای ابراز محتویات خود بیابد. روش روانکاوی یعنی تداعی آزاد با راهنمایی روانکاو نیز خود راهی است برای کمک به خواسته های ناخودآگاه تا به شکل کلامی ابراز شوند. طبق نظریه سنت فروید این خواسته های ناخودآگاه تقریباً فقط یک ماهیت دارن و آن ماهیت حسنی است. این تأکید نظریه فروید بر فعالیت مبنی کودکان یک یاز موانع قبول آن در ابتدای مطرح شدن این نظریه بود.

   

  مقدمه

  مکانیسم های دفاعی من[۲] فرآیندهایی در ساختار شخصیت هستند که بر سازش روانشناختی تأثیر می گذارند (بلک و بلک، ۱۹۹۴؛ ویلنت، ۲۰۰۰) پژوهشگران
  مکانیسم های دفاعی من، سازمان سلسله مراتبی دفاعها را در امتداد پوستار سازش یافتگی تأیید کرده اند. (بوند، گاردنر، کریستنیم و سیگال، ۱۹۸۳؛ سمرد، گرینسپون و فیبزگ، ۱۹۷۳؛ ویلنت، ۱۹۷۷، ۱۹۹۲؛ هان، ۱۹۷۷). مکانیسم های دفاعی که مسئولیت محافظت از من را در مواجهه با شکل های مختلف اضطراب بر عهده دارند (فروید، ۱۹۲۳)، بر حسب نوع کنش وری ممکن است بهنجار یا نابهنجار و کار آمد یا ناکار آمد باشند. اندروز و سینگ و بوند (۱۹۹۳) بر اساس طبقه بندی سلسله مراتبی ویلنت (۱۹۷۱،۱۹۷۶) مکانیسم های دفاعی را به سه سبک دفاعی رشد یافته[۳]، نوروتیک[۴] و رشد نایافته[۵] تقسیم کرده اند. مکانیسم های دفاعی رشد یافته به منزله شیوه های مواجهه انطباقی، بهنجار و کارآمد محسوب می شوند. مکانیسم های دفاعی نوروتیک و رشد نایافته، شیوه های مواجهه غیر انطباقی و ناکار آمد هستند.

  بیان مسئله • نظرات() 
 • سه شنبه 24 مرداد 1396

  تحقیق بررسی سلامت روانی بین معلولین ورزشکار و معلولین عادی مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد که در مورد سلامت روانی معلولین مطالب کاملی ذکر شده است و همچنین رابطه بین سلامت معلولین ورزشکار و عادی را بیان کرده است و دارای فهرست مطالب و منابع می باشد.
  چکیده:

  در تحقیق حاضر، بررسی میزان سلامت روانی در بین ورزشکاران معلول و معلولین غیر ورزشکار مورد بررسی قرار گرفت. برای تعیین میزان سلامت روانی از پرسشنامه  استفاده شد. تعداد ۱۶۰ نفر که شامل ۸۰ نفر معلول و ۸۰ نفر ورزشکار معلول شهرستان تبریز بودند در نمونه تحقیق شرکت کردند.

  متغیرهای این تحقیق شامل جنس، تحصیلات، نوع معلولیت، وضعیت اقتصادی، سنوات ورزشی، وضعیت ورزش، سن می‌باشد. به منظور تجزیه و تحلیل و توصیف متغیرها از روشهای آماری استفاده گردید و برای به دست آوردن همبستگی بین متغیر‌ها از ضریب همبستگی پیرسون و آزمون T برای دو گروه مستقل، روش کامپیوتری SPSS و آنالیز واریانس استفاده شده است.

  در این پژوهش، ۷ فرضیه مورد بررسی قرار گرفتند که نتایج زیر حاصل گردید:

  فرضیه‌ی ۱) سلامت روانی معلولین ورزشکار بیشتر از معلولین غیر ورزشکار است

  فرضیه‌ی ۲) بین جنس و سلامت روانی ورزشکاران معلول رابطه معناداری وجود ندارد.

  فرضیه‌ی ۳) بین سن و سلامت روانی ورزشکاران معلول رابطه‌ای وجود ندارد.

  فرضیه‌ی ۴) میزان سلامت روانی بین معلولین ورزشکاران با توجه به نوع معلولیت آنها متفاوت نیست.

  فرضیه‌ی ۵) میزان سلامت روانی ورزشکاران معلول با توجه به میزان تحصیلات آنها متفاوت نیست.

  فرضیه‌ی ۶) بین وضعیت اقتصادی ورزشکاران معلول و سلامت روانی آنها رابطه‌ای وجود ندارد.

  فرضیه‌ی ۷) میزان سلامت روانی ورزشکاران معلول با توجه به مدت زمانی که به فعالیت ورزشی مشغول هستند متفاوت نیست.

  مقدمه:

  همه روز میلیونها نفر به فعالیت‌های ورزشی، به صورت‌های گوناگون اعم از قهرمانی، آمادگی جسمانی و یا به صورت شرکت در کلاسهای ورزشی و غیره می‌پردازند. پدیده ورزش و تحرک بدنی مفید، اثرات سودبخشی برای خود شخص دارد. و از آنجایی که هر فرد زیر مجموعه‌ای از خانواده و جامعه‌ می‌باشد بطور غیرمستقیم فواید اجتماعی نیز دربر خواهد داشت. (هاشمی نوربخش،).

  مردم جوامع ابتدایی درباره‌ی تربیت بدنی مانند جهان معاصر فکر نمی‌کردند در جوامع بدوی و یا در فرهنگ باستانی ملل مشرق زمین، برنامه‌های تربیت بدنی سازمان یافته‌ای وجود نداشت از نظر جسمانی در زندگی مردم بدوی با وجود ضرورت فعالیتهای جسمانی متنوع برای ساکت نشستن در یک گوشه الزام و اجباری وجود نداشت و اساساً بخش لاینفک زندگی روزمره را تشکیل می‌داد.

  کشورهای زیادی در زمانهای قدیم به تربیت بدنی روی آوردند که از جمله چین، هندوستان، ایران، یونان و… بود. تربیت بدنی ورزش در یونان باستان دوران طلایی را پشت سر گذاشته است.

  پس از بروز جنگ جهانی، تعداد افراد معلول رو به فزونی نهاد و در این میان افرادی بودند که با اصابت گلوله و ترکش و… دچار آسیب شدند.

  بعد از انقلاب، جنگ تحمیلی ضررهای جبران ناپذیری زد. بیشترین این ضررها، ضررهای جانی و مالی بود. در این بین افرادی بودند که به دلیل عواقب جنگ، دچار نقص عضو یا معلولیت شدند، جنگ ظاهری به اتهام رسیده است ولی ساختن روبنای تخریب شده، اماکن، شهرهای آسیب دیده، زیربنای آسیب‌های انسانی بخصوص در مورد جانبازان و معلولان سالیان دراز به طول خواهد آنجامید. (اسلامی نسب، ۱۳۷۲).

  متأسفانه در جامعه شاهد آن هستیم که سالانه تعدادی دیگر از افراد به دلایل گوناگون از طریق تصادفات جاده‌ای، محیط کار و… دچار معلولیت می‌شوند باید بپذیریم که معلولیت جزء لاینفک هر جامعه است و تا این لحظه هیچ ادعایی مبنی بر کاهش آن به اثبات نرسیده است. با این همه این تفاسیر دنیای پرشور و هیجان جوانی همه روزه شاهد حوادث و شهرت طلبی‌هایی هستیم که پیامد آن از دست دادن حیات یا رسیدن به معلولیت است. بنابراین اگر بپذیریم که معلولیت از جامعه حذف نخواهد شد و این قشر به هر دلیل در این جامعه زندگی خواهند کرد. پس ضروری است که به نیازهای آنها توجه شود. یکی از این نیازها پرداختن به ورزش است. در حال حاضر، نقش و جایگاه ورزش بر هیچ ‌کس پوشیده نیست، ورزش علمی تجربی است و فعالیتهای گوناگونی را دربر می‌گیرد مهمترین هدف آن در «سلامت‌بخشی» است. روان شناسی نیز خود علمی تجربی است. مصداق‌های بسیار متفاوت و قلمرو علمی بسیار گسترده‌ای هم دارد، از آنجایی که ورزش چه برای ورزشکار و چه برای ورزش دوست رفتارهای خاصی را به همراه دارد. نکته قابل توجه این است که موضوع توسط چه شخصیت علمی برای چه سطحی از ورزش و برای چه منظوری پرداخته می‌شود.

  در جهان امروز با گسترش رشته‌های ورزشی از یک طرف و افزایش انواع معلولیت از طرف دیگر لزوم ابداع و به کارگیری شیوه‌های نو و بهتر جهت ورزش معلولین بیش از پیش احساس می‌شود. طبیعتاً معلول دچار یک سری بحرانهای روحی است. ورزش به مثابه یک فعالیت درمانی- تفریحی، علاوه بر پر کردن اوقات فراغت می‌تواند جنبه‌های متفاوت جسمانی، روانی، اجتماعی را در فرد معلول تقویت نماید. آثار و عوارض ثانویه عارضه را کاهش یا درمان کند.

  در این  نوشتار سعی بر آن است که میزان سلامت روانی معلولان ورزشکار را با معلولان عادی را بررسی کنیم تا ببینیم آیا بین سلامت روانی و ورزش رابطه  وجود دارد یا نه؟

   و با شناخت علل و مشکلات معلولان و ارائه راه حلهای پیشنهادی در این زمینه برای بهتر شدن وضعیت سلامت و ورزش معلولان گامی مؤثر برداریم.

  بیان مسئله:
 • نظرات() 
 • سه شنبه 24 مرداد 1396

  تحقیق بررسی رابطه‌ی عزت نفس و افسردگی در بین دانشجویان رشته مشاوره مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد که در مورد ارتباط بین عزت نفس و افسردگی دانشجویان مطالب مفیدی ارائه شده است و دارای فهرست مطالب و منابع می باشد.
  چکیده

  پژوهش حاضر به بررسی بین عزت نفس و افسردگی در بین دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر می‌پردازد . فرضیه پژوهش عبارت است از اینکه بین عزت نفس و افسردگی در بین دانشجویان رابطه وجود دارد و برای بررسی فرضیه‌ی موردنظر از دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر به عنوان جامعه ی آماری و تعداد ۷۰ نفر آزمودنی به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده به عنوان نمونه انتخاب گردیدند .

  برای تعیین میزان عزت نفس و افسردگی آزمودنی‌ها از پرسشنامه‌های عزت نفس کوپراسمیت و افسردگی بک استفاده شده است .

  پس از اجرای پرسشنامه‌ها با استفاده از روش آماری ضریب همبستگی پیرسون به بررسی معنی‌داربودن فرضیه پرداخته شد و برای معنی‌داری ضریب همبستگی از آزمون t استفاده گردید . نهایتاً چون t محاسبه شده t جدول در سطح معنادار بودن ۵% و با درجات آزادی (df=70-2=68) برابر با (۲)است چون نسبت t محاسبه شده (۰۳/۲) بزرگتر از t جدول (۲) است . بنابراین می‌توان گفت به احتمال ۹۵% بین افسردگی و عزت نفس رابطه وجود دارد

  مقدمه

  با توجه به اینکه در کلیه جوامع پیشرفته صنعتی و همچنین در اغلب مکاتب انسانگرای علمی و یا مکتب‌های انسان محور مذهبی مهمترین عامل رشد و توسعه بنیادی، جوانان بوده و کلیه برنامه ریزی‌های علمی در جهت پیشرفت علمی و اقتصادی جامعه با نگرش و تحلیل شرایط و امکانات  برنامه‌ریزی و توسعه رشد این قشر ممکن می‌شود ، از این جهت مطالعه ریز بینانه این قشر مهم محسوب می‌شود .

  عزت نفس یکی از خصوصیات مهم و اساسی شخصیت هر فردی را تشکیل می‌دهد و به طور حتم روی سایر جنبه‌های انسان اثر می‌گذارد و کمبود یا فقدان آن باعث عدم رشد سایر جنبه‌های شخصیت یا ناموزونی آنها خواهد شد و حتی ممکن است پایه‌گذار بیماری‌های روانی گوناگون مانند افسردگی ، کمرویی ، پرخاشگری ، ترس و … شود . (بیابانگرد ، ۱۳۸۰                                                                                                     ، ص ۱۰) .

   عزت نفس عبارت است از ارزشی که اطلاعات و اعتقادات خود فرد در تمام یا چیزهایی که ازاء ناشی می‌شود به دست می‌دهد (شاملو ،۱۳۷۰،ص ۷۰) .

  عزت نفس و افسردگی از جمله مفاهیمی هستند که در چند دهه‌ی اخیر مورد توجه بسیاری از روانشناسان و پژوهشگران قرار گرفته است . برنچ (۱۹۶۷) وارگو (۱۹۷۲) از عزت نفس به عنوان یک سپر فرهنگی در مقابل افسردگی نام می‌برند . کوپراسمیت (۱۹۶۷) در تحقیق خود به این نتیجه رسید که کودکان با عزت نفس بالا افرادی هستند که احساس اعتماد به نفس ، استعداد، خلاقیت و ابراز وجود می‌کنند و به راحتی تحت تاثیر عوامل محیطی قرار نمی‌گیرند (بیابانگرد، ۱۳۸۰،ص۲۹ )

   افسردگی یکی از بیماری‌های خلفی می‌باشد که در آن خلق بیمار پایین و افسرده است . خلق افسرده و بی‌علاقگی یا بی‌لذتی از علائم کلیدی افسردگی هستند . افسردگی یکی از معضلاتی است که جسم و روح انسان حتی در بعضی مواقع جوامع انسانی را تحت‌الشعاع خود قرار می‌دهد . و از فرد افسرده انسانی با خلقیات نامتعادل می‌سازد . که از جمله آن خلقیات می‌توان به انزواطلبی ، بی‌اعتمادی ، خمودگی ، کسالت اشاره کرد . اختلال افسردگی در همه اقشار جامعه رخ می‌دهد و به دلیل تغییرات غلط ار علائم افسردگی که اکثراانراواکنش قابل توجیح نسبت به استرس ،ضعف اراده،یاتلاش جهت کسب نفع ثانویه می‌دانند که چنین برخوردی مانع از آن است که افراد افسرده بتوانند درمان‌های لازم را بگیرند ، که نهایتاباعث پیشرفت و عوارض ناشی از آن می‌شود .

  بیان مسئله • نظرات() 
 • جمعه 20 مرداد 1396

  تحقیق ارتباط استرس شغلی و  رضایت شغلی در معلمان مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد که در مورد عوامل موثر در استرس شغلی بین معلمان مطالبی توضیح داده شده است و دارای فهرست مطالب و منابع می باشد.  مقدمه

  در جوامع امروزی نقش و اهمیت آموزش و پرورش بعنوان یکی از نهادهای اصلی و اساسی هر جامعه ای ، بر همگان پر واضح و آشکار است و این موضوع هم بسیار بدیهی است که یکی از ارکان اصلی آموزش و پرورش هر جامعه ای معلمان هستند . آموزش و پرورش بدون وجود معلم نمی تواند معنا و مفهومی داشته باشد.پس رسالت تعلیم و تربیت با وجود معلمان خسته، مضطرب، افسرده، ناتوان و ناراضی زیر سؤال خواهد رفت چرا که فشار عصبی ناخوشایند معلم باعث می گردد تا روحیه یأس و ناامیدی بر آن مستولی گردد و اعتماد به نفس و عزّت آن خدشه دار گردد.( محمدی خواه ، ۱۳۷۸ )

  یکی از گرفتاریهای اصلی بشر امروزی که طبق نظر دانشمندان زائیده تغییر و تحولات سریع اجتماعی است، موضوع استرس می باشد . رضایت و خشنودی افراد از شغلشان نه تنها باعث موفقیت روزافزون در آن شغل می شود بلکه تأثیرات مثبتی در روال عمومی زندگی آنها خواهد داشت.

  عدم رضایت شغلی موجب کاهش روحیه کارکنان می شود و در شوم ترین شکل خود، رضایت شغلی پائین سرچشمه گروههای بی اجازه غیبتها، پائین آمدن آهنگ کار و جایگزینی کارکنان است. نارضایتی شغلی می تواند عامل افزایش سوانح کاری، تأخیر، کارکرد پائین، مشکلات انضباطی و دیگر مشکلات باشد.

  در یک جمع بندی کلی میتوان گفت که رضایت شغلی نتایج مثبت گوناگونی از جهت فردی و سازمانی به همراه دارد و بر احساس فرد در باره سازمان و علائق وی به مشارکت در حفظ همبستگی کمک می کند و تأثیر قابل توجهی در شیوه تقرب و نزدیکی افراد نسبت به مشاغل خود، میزان تلاش، تعهدات و سهم آنان در اثر بخشی سازمان دارد .

  اهمیت نتایج و پیامدهای استرس شغلی و رضایت شغلی در رابطه با شغل معلمی بیشتر از سایر مشاغل است ، معلمان با توجه به ماهیت شغل خود رسالت ویژه ای بر دوش دارند ، تعلیم و تربیت رسمی قشر وسیعی از جامعه بر عهده آنها گذاشته شده است. و با توجه به تعامل معلم با دانش آموزان و نقش الگو پذیری دانش آموزان از معلم خود، پیامدهای مثبت و منفی ناشی از استرس شغلی و رضایت شغلی معلمان علاوه بر تحت تأثیر قرار دادن معلمان، بصورت مستقیم و غیر مستقیم بر روحیه و عملکرد درسی دانش آموزان نیز تأثیر فراوانی خواهد گذاشت. و در نهایت با توجه به اثراتی که استرس شغلی معلمان میتواند در ابعاد مختلف بر خود آنها و سایر افرد جامعه داشته باشد و نتایج و پیامدهایی که برای رضایت شغلی بیان گردید اهمیت و ضرورت انجام یک تحقیق دقیق و جامع در این زمینه آشکار می شود . تحقیق حاضر در همین راستا و به لحاظ اهمیت و ارزش کاربردی که این مفاهیم می توانند داشته باشند طرح ریزی و اجرا شده است.

  بیان مسئله

  فشار روانی نه تنها ممکن است از ناکامیهای مربوط به نرسیدن به هدفها و احساس تعارض ناشی شود، بلکه ممکن است مربوط به رویدادهای مختلف یا رفتار کردن به طریقه های خاصّی باشد که از داخل یا خارج بر فرد تحمیل شود . معمولاً این فشارها شخص را مجبور می کنند که مصراً به عمل خود سرعت ببخشد یا رفتار جهت یافته خود را بسوی هدف معینی تغییر دهد. گاهی اوقات این فشارها بطور جدی تدابیر سازشی فرد را مختل می سازند و موجب فشار روانی مزمن می شوند که اگر شدت یابند منتهی به اضمحلال رفتار منظم فرد می گردند. بدین ترتیب، استرس ممکن است شامل ناکامی، تعارض و فشار روانی خاص باشد.

  استرس ممکن است تحمیل شده[۱] باشد مانند یک سرباز که مجبور است تحت انضباط شدید و سایر شرایط فشار آور قرار گیرد، تعیین شده[۲] باشد مانند ستاره شناسی که باید ساعتها، روزها و حتّی ماهها منتظر رصد کردن ستارگان باشد و در نتیجه در معرض استرس غیرمعمول طولانی مدت قرار گیرد، انتخاب شده[۳] باشد مانند فردی که به دلایل معتبر شخصی یک موقعیت فشار آور را انتخاب می کند، طرح شده[۴] باشد مانند تجارب مربوط به محرومیت حسی به منظور تجربه های آزمایشی تحقیقاتی هم که در مورد استرس شغلی و رضایت شغلی انجام گرفته است نشان میدهد که بین این دو رابطه منفی وجود دارد بطوری که استرس شغلی زیاد باعث کاهش رضایت شغلی در افراد می شود ( نقل از مغاره، ۱۳۷۴ )

  در گذشته اختلالی شبیه به آنچه اکنون اختلال استرسی پس از ضایعه روانی (P.T.S.D) نامیده شده است در میان سربازان آمریکائی در جنگهای داخلی مشاهده شد که چون در آن نشانه های قلبی مربوط به دستگاه عصبی خودکار وجود داشت، « اختلال قلب سربازان[۵] » نام گرفت.

  پرسشهائی که در این تحقیق مطرح میباشد به شرح زیر است:

  ۱-   آیا بین میزان استرس شغلی و رضایت شغلی معلمان رابطه ای وجود دارد ؟

  ۲-   آیا نگرش معلمان زن و مرد در رابطه با میزان استرس شغلی متفاوت است؟

  ۳-   آیا نگرش معلمان زن و مرد نسبت به رضایت شغلی متفاوت است؟

  فرا گیر بودن استرس در جامعه مان از آن جا آشکار میشود که هر یک با زبان خود به طریق مختلف آن را بیان میکنیم مثلاً می گوئیم « احساساتم جریحه دار شده اند، احساس تنگی، فشار و تنش، وحشت زدگی ، آشفتگی، بیقراری می کنیم.» با هر زبانی که احساسمان را بیان کنیم به هر حال استرس را همگی ما تجربه می کنیم . استرس در زندگی روزمره به شیوه های متفاوتی بروز می کند: پرخاشگری ناگهانی در پاسخ به یک سؤال ساده لوحانه، سردرد شدید در پایان یک روز کار سخت، بروز عصبانیت بصورت زدن روی فرمان ماشین در ترافیک. این استرسها در طول روز، طبیعی هستند.

              در تحقیق حاضر سعی بر این است تا ارتباط بین مفاهیم استرس شغلی و رضایت شغلی در رابطه با شغل شریف معلّمی مورد توجه قرار گیرد و چگونگی ارتباط این مفاهیم با یکدیگر و نحوه تأثیر آنها بر همدیگر بصورت دقیق مورد بررسی قرار بگیرد تا از این طریق بتوان علاوه بر تعیین روابط موجود و مشخص نمودن وضعیت این رابطه در بین معلمان راهکارهای عملی را نیز در حد امکان به مسئولین مربوطه ارائه نمود.

            اهداف تحقیق: • نظرات() 
  • تعداد صفحات :7
  • 1  
  • 2  
  • 3  
  • 4  
  • 5  
  • 6  
  • 7  

  آخرین پست ها


  نویسندگان  آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :

  اَبر برچسبها